ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಣ?

ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಅಸಹಜ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಏಕೆ? ಎಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಗ್ಲಿಷ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಮಾತನಾಡಲು ಶ್ರಮ ಪಡುವಾಗ, ಇನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ, ಗೊತ್ತೇ? ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. 😀 ಫೋನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿ…

Three years later..

“I am not in a mood to take the bus all the way till there, Daddy will you drop me?” He would agree instantly most of the times. Sometimes he would crib a little and scold me for telling in the last minute, but he would still drop me. The fact that the place was…

On and on… and on…

I know the reason for my unhappiness. It is because I always do things, thinking about others. About what they will tell, they will feel bad etc. Hence most times I end up doing stuff for people though I may not want to do it. I feel unhappy then. Since I do things for people,…

Entries from the Diary – II

There are R.D Burman’s songs playing on the radio. How much we would have enjoyed such times, isn’t it? It is so strange and seems almost impossible to find such company ever again. The strange part is that all those moments seemed so normal and usual back then. But now they seem so amazingly special….

Quotes

I have a small notebook of handmade paper, in which I write down quotes that I like, that inspire me. Sharing a few here (may have mentioned a few in my posts previously as well) – Writing to me, is simply thinking through my fingers.              “Cross the bridge, when…

Lonely thoughts

I think it’s okay to feel bad and detest everything at some point in time. I feel lonely and feel that no one is around. Yeah maybe everyone is lonely in a certain way or the other. I try to be there for people when they need me, is it wrong to expect the same…

Entries from the Diary – I

Sometimes when I have this huge urge to write what’s on my mind and I cannot login to WordPress to blog, I write it down in my diary. Whenever I feel like sharing any of it here, I will put it down as Entries in the Diary from now on.   The one major thing…