ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಣ?

ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಅಸಹಜ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಏಕೆ? ಎಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಗ್ಲಿಷ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಮಾತನಾಡಲು ಶ್ರಮ ಪಡುವಾಗ, ಇನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ, ಗೊತ್ತೇ? ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. 😀 ಫೋನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿ…

Three years later..

“I am not in a mood to take the bus all the way till there, Daddy will you drop me?” He would agree instantly most of the times. Sometimes he would crib a little and scold me for telling in the last minute, but he would still drop me. The fact that the place was…

GROWiNg up!!

Re-blogging this from my old blog, which I was reading today. I had written this post 5 years back! Am so glad I had made a note of this. Miss you Daddy! 😦 Watched dad becoming a kid again…. 😀 😀 * He recently joined a fifteen day yoga workshop, which happens to finish today.. Being home…

Of plans and updates

When you are really, keenly waiting or hoping for something, that is when the said thing keeps eluding you. Leaving you feeling sad and disappointed. I have been waiting for a call since about a week now. Haven’t received it yet. 😦 *Fingers-crossed* Otherwise, I am all keen on the trip that we are going…

The year that was and the one ahead!

The year is drawing to a close soon. With just one more day left, it’s time to reflect upon how the year that went by was and making new resolutions for the upcoming year. I have blogged very little this year. An average of one post per month, that’s it! But I wrote a lot…

Show Time!!

It’s been really long that I made an attempt to write anything here. Something that I have been occupied in the whole of last month is…. Dance!!! 😀 Yes.. After about 14 odd years, I got onto a stage again, to perform. Back in school, I was a regular in all extra-curricular activities, ranging from…

My Green Attempts

My Dad had quite a green thumb. He had that love for gardening. As children we stayed in one of the greenest campuses in Bangalore. Every fruit and flower that you can commonly name was there in our garden. Though I was quite young, I remember that Dad spent a lot of time amidst the plants…

X-Mas

I feel this is probably one of the widely celebrated festivals, irrespective of religion. Maybe holi is another such festival. I love the spirit associated with X-Mas!  It seems like such a happy festival! Everything decorated in red and green and so much merriment associated with it. When in school, it was one of the…

Sibling Love

Hey Pichu! I am pretty sure you would remember the day I was born. After all you were 5.5 yrs old! But then again, I don’t remember much about the days when I was 5. So maybe you don’t remember either. That’s okay! We weren’t really playmates ever na? Maybe because of the age difference….

Orchids…

… now seem like such common flowers, don’t they? I mean we see them used for decoration in every other wedding reception, party. Weren’t they like rare flowers and very expensive? But I guess those days gone, in many ways. Now we get everything all year round, be it specific flowers or fruits, with all…

Kishore Kumar

A legend! We the entire family (Dad, Mom, sis and me) love his songs. I have no count of how many evenings we have spent re-playing the same cassettes collection, over and over again and singing loudly. 🙂 We loved the Kishore Kumar – Rajesh Khanna legendary combination songs, the most! 🙂 Music and books,…

Gardening

I have a keen eye for well-kept lawns and garden with huge fruit bearing trees and flower-bearing plants. Until I was 2.5 years old, we stayed in the IIMB quarters. Though I was really small, I still distinctly remember so many things. The huge area in front of every house. It used to be filled…