ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋಣ?

ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಅಸಹಜ ಎಂದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಏಕೆ? ಎಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಗ್ಲಿಷ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಮಾತನಾಡಲು ಶ್ರಮ ಪಡುವಾಗ, ಇನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಗೆ, ಗೊತ್ತೇ? ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. 😀 ಫೋನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿ…

J – Journal

If there are long spans of my absence on the blog, you can be sure I am writing my heart out into the journal. Similarly if I am here blogging, there will hardly be any entries in the journal. I somehow find it tedious to write into both, rather I feel I will be repetitive….

So far, so good…

I missed blogging about all milestones. The anniversary, the 30th birthday and so many more things. The inclination to blog also has gone down. 😦 I blame the office network for it. Commenting and posting is blocked in the office network. 😡 I can only browse through and read the posts. I cannot comment on them,…

Entries from the Diary – II

There are R.D Burman’s songs playing on the radio. How much we would have enjoyed such times, isn’t it? It is so strange and seems almost impossible to find such company ever again. The strange part is that all those moments seemed so normal and usual back then. But now they seem so amazingly special….

You and I…

… seem a lot more closer now. Is it bad that it is that way? It’s not in the sense that I do what I want and since you are not here, I assume that you would agree with what I do. Though that happens some times, there are a lot of other times, that…

Quotes

I have a small notebook of handmade paper, in which I write down quotes that I like, that inspire me. Sharing a few here (may have mentioned a few in my posts previously as well) – Writing to me, is simply thinking through my fingers.              “Cross the bridge, when…

Lonely thoughts

I think it’s okay to feel bad and detest everything at some point in time. I feel lonely and feel that no one is around. Yeah maybe everyone is lonely in a certain way or the other. I try to be there for people when they need me, is it wrong to expect the same…

Interviews

Not long back I was struggling with interviews. Getting a new job wasn’t easy. My confidence was at an all time low and every interview I attended, scared me more and affected my positivity. I would be gripped by tension, from the day before the interview. It would rise with every passing hour, until just…

Expectations…

… the thing that is one of the main reasons for my disappointment and depression, most of the times. These expectations I really really wanna give up!!! But it’s so hard 😡 * Expectation of love, care, concern from the MIL. * Expectation of help, cordiality or friendship from the teammates. * Expectation from friends…

Drawing the line

A friend of mine went through a divorce, a really bad one a few months back. Having been in contact with her and also having been her support since the beginning, I know everything about her situation. She has been calling me regularly since the beginning and telling me everything, asking for my advice or…

Entries from the Diary – I

Sometimes when I have this huge urge to write what’s on my mind and I cannot login to WordPress to blog, I write it down in my diary. Whenever I feel like sharing any of it here, I will put it down as Entries in the Diary from now on.   The one major thing…